GRATIS VERZENDING bij orders boven €99 in NL
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Hieronder vind je de leveringsvoorwaarden van Mave Design.

Onderstaande voorwaarden zijn geldig tenzij hierover uitsluitend schriftelijk een anders luidende overeenkomst is afgesloten. Heb je vragen over één van deze bepalingen, dan kun je contact opnemen met ons via [email protected].

Mave Design is niet verantwoordelijk voor eventuele druk, tik, zet of beeldfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien dit zich toch voordoet zal de prijs door Mave Design worden aangepast.

Mave Design
Postbus 535
7600 AM Almelo
Nederland

[email protected]

KVK: 78274338
VAT: NL003311130B49
IBAN: NL19ABNA0880615397

1. Partijen

 1. 1.1.  Leverancier: Mave Design, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78274338

 2. 1.2.  Afnemer: de partij die producten koopt van Leverancier

2. Aanbiedingen en offertes

 1. 2.1.  Ieder door Leverancier gedaan aanbod of uitgebrachte offerte is vrijblijvend en kan door Leverancier te allen tijde worden herroepen, dit geldt ook indien in het aanbod of de offerte een termijn van aanvaarding is opgenomen.

 2. 2.2.  De Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan Leverancier worden verstrekt. Indien het aanbod of de offerte van Leverancier is gebaseerd op door Afnemer verstrekte informatie, staat Afnemer in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

 3. 2.3.  Afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten e.d. van de producten, welke door Leverancier worden versterkt in kader van een aanbieding of offerte, zijn niet bindend en beogen alleen een algemeen beeld te geven van de aangeboden zaken.

3. Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer is in ieder geval tot stand gekomen op het moment waarop:

 1. Afnemer het aanbod of de offerte van Leverancier mondeling, schriftelijk of per e-mail heeft aanvaard; of,

 2. Leverancier het verzoek of de bestelling van Afnemer mondeling, schriftelijk of per e- mail heeft aanvaard; of,

 3. Leverancier met medeweten van Afnemer een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de offerte of de bestelling.

1

4. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. 4.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Leverancier en op alle overeenkomsten die tussen Leverancier en Afnemer tot stand zijn gekomen. De toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van Afnemer wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

 2. 4.2.  Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

5. Levering

 1. 5.1.  Levering van de gekochte zaken geschiedt af fabriek.

 2. 5.2.  Het transport van de gekochte zaken geschiedt voor rekening en risico van leverancier.

 3. 5.3.  Leverancier kan de zaken op verzoek van Afnemer verzekeren, doch alleen na acceptatie van de verzekeraar van Leverancier. De kosten van de verzekering zullen Afnemer in rekening worden gebracht.

 4. 5.4.  De door Leverancier opgegeven tijden van levering zijn richttijden en gelden niet als fatale termijnen, tenzij in de overeenkomst nadrukkelijk anders is bepaald. Overschrijding van de door Leverancier opgegeven levertijden geeft Afnemer niet het recht om ontvangst van de zaken te weigeren of vergoeding van schade te vorderen.

 5. 5.5.  Indien Afnemer ontvangst van de zaken weigert of nalatig is met het verstrekken van informaBe of instructies die noodzakelijk zijn voor de aflevering, is Leverancier gerechtigd om de zaken op te slaan voor rekening en risico van Afnemer.

 6. 5.6.  Leverancier is te allen tijde gerechtigd om onder rembours te leveren, indien dit naar het uitsluitende oordeel van Leverancier gewenst is. Bij weigering van een levering onder rembours is Afnemer verplicht om alle uit de weigering voortvloeiende kosten te voldoen.

6. Prijzen

 1. 6.1.  De prijzen in de aanbiedingen/offertes van Leverancier zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders overeengekomen.

 2. 6.2.  De prijzen in de aanbiedingen/offertres van Leverancier zijn vrijblijvend en kunnen door Leverancier zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, bijvoorbeeld indien na het moment van aanbieden/offreren de tarieven van inkoop, de lonen of andere kosten zijn gestegen.

2

7. Betaling

 1. 7.1.  Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op de wijze en in de valuta zoals vermeld op de factuur, tenzij door partijen uitdrukkelijk een andere betaaltermijn of wijze van betaling is overeengekomen. Aftrek, korting of verrekening door Afnemer is niet toegestaan. Bezwaren tegen de factuur dienen binnen 8 dagen na ontvangst aan Leverancier gemeld te worden. Een gedeeltelijke betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van Afnemer ten aanzien van het onbetwiste gedeelte niet op.

 2. 7.2.  Indien Afnemer in gebreke blijft met betaling binnen de overeengekomen betaaltermijn, is hij van rechtswege in verzuim. Afnemer is over de periode dat hij in verzuim is een rente verschuldigd, welke gelijk is aan de op dat moment geldende wettelijke handelsrente, vermeerderd met 2% op jaarbasis. Alle kosten die gepaard gaan met gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering komen voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de factuurwaarde, met een minimum van € 250,- per factuur.

 3. 7.3.  Gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de factuur met de oudste datum.

 4. 7.4.  In geval van overschrijding van een betaaltermijn is Leverancier gerechtigd verdere leveringen aan Afnemer te staken, totdat Afnemer aan al zijn verplichtingen uit hoofde van alle met Leverancier gesloten overeenkomsten volledig heeft voldaan.

8. Eigendomsvoorbehoud

 1. 8.1.  De door Leverancier geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier totdat Afnemer alle verplichtingen uit alle met Leverancier gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen.

 2. 8.2.  Door Leverancier geleverde zaken mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. In geval van doorverkoop verplicht Afnemer zich eveneens onder eigendomsvoorbehoud (door) te leveren. Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

 3. 8.3.  Afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen verlies, beschadiging en diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Leverancier.

 4. 8.4.  Voor het geval dat Leverancier zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Afnemer reeds nu een onherroepelijke machtiging aan Leverancier om de plaatsen te betreden waar de eigendommen van Leverancier zich bevinden en die zaken op te halen.

3

9. Reclames en garanties

 1. 9.1.  Klachten of reclames met betrekking tot de gekochte zaken dienen door Afnemer binnen 8 dagen na de datum van levering schriftelijk te worden gemeld aan Leverancier. Gerechtelijke procedures dienen binnen één jaar na de eerste schriftelijke melding aanhangig te zijn gemaakt. Een te late melding of een te laat ingestelde gerechtelijke procedure leidt tot verval van alle rechten en aanspraken van Afnemer die verband houden met de betreffende klacht.

 2. 9.2.  Indien een klacht naar oordeel van Leverancier gegrond is, is Leverancier bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij het betreffende product opnieuw te leveren, hetzij de reeds betaalde prijs geheel of gedeeltelijk te restitueren.

 3. 9.3.  Met betrekking tot een geleverd product bestaan er alleen fabrieksgaranties indien Leverancier dit nadrukkelijk heeft gemeld aan Afnemer. In het geval Afnemer naar oordeel van Leverancier terecht een beroep doet op een fabrieksgarantie, zal Leverancier zich inspannen om er zorg voor te dragen dat de fabrikant de klacht honoreert. Bij afwijzing van de klacht door de fabrikant, om welke reden dan ook, heeft Afnemer geen aanspraak op compensatie of vergoeding van schade door Leverancier. Leverancier geeft ten aanzien van de verkochte zaken geen eigen garanties.

 4. 9.4.  De retournering van geleverde zaken in het kader van een klacht of reclame geschiedt voor rekening en risico van Afnemer.

10. Aansprakelijkheid

 1. 10.1.  Buiten de garantieebepalingen in het voorgaande artikel is Leverancier nietaansprakelijk voor zichtbare of onzichtbare gebreken aan het product, behoudens de eventuele wettelijke aansprakelijkheid op grond van productaansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 BW.

 2. 10.2.  Leverancier is nimmer aansprakelijk voor in directe schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 3. 10.3.  Aansprakelijkheid is beperkt tot hetgeen de verzekeraar van leverancier ter zake uitkeert.

11. Opschorting en ontbinding

Indien Afnemer (i) in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, (ii) surseance van betaling is verleend of aangevraagd, of (iii) zijn bedrijf staakt of liquideert, heeft Leverancier het recht de nakoming van al zijn verplichtingen jegens Afnemer op te schorten en/of de overeenkomst met Afnemer zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten van Leverancier op grond van de overeenkomst of de wet.

4

 1. Overmacht

  Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudenBe wordt begrepen in ieder geval verstaan: oorlog, terrorisme, in- of uitvoerverboden, overheidsmaatregelen die uitvoering van de overeenkomst bemoeilijken of kostbaarder maken, werkstakingen, brand, epidemieën, pandemieën, natuurrampen, verkeersopstoppingen en valutawijzigingen. Leverancier kan ook een beroep doen op overmacht indien de betreffende omstandigheden zich voordoen bij de fabrikant, importeur of andere (tussen)handelaar van wie Leverancier de zaken betrekt.

 2. Toepasselijk recht en geschillen

 1. 13.1.  De rechter binnen het arrondissement waar de Leverancier is gevestigd, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen Leverancier en Afnemer kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

 2. 13.2.  Alle rechtsverhoudingen tussen Leverancier en Afnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »